Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Delaktighet och engagemang ger tillväxt

Publicerad: 22 februari, 2015 av Ola Eborn |

VärderingarFöretagets värderingar är en viktig bas i en framgångsrik organisation. Det handlar om att skapa tydlighet i vad företaget erbjuder, vad det står för och hur det vill bli uppfattat.

Framgångsrika organisationer har inte bara uttalade värderingar, utan de ÄR sina värderingar. De arbetar aktivt med att utbilda och kommunicera företagets värderingar och kultur.

Det är genom att arbeta med en organisations egen företagskultur och värderingar som man kan få bukt med mycket av det som kan ligga till hinder för framgång.  I detta arbete synliggör man orättvisor som handlar om bristande jämlikhet, mötesineffektivitet, konflikter, ledarskapsproblem och annat.

Kulturarbete handlar både om insikt och handling.

I mitt arbete hjälper jag ditt företag att:

 • identifiera och tydliggör värderingarna
 • genomför aktiviteter som leder till att värderingar och företagskultur genomsyrar allt och är vägledande i det dagliga arbetet.

Nå framgång med motiverade medarbetare

Publicerad: 21 februari, 2015 av Ola Eborn |

ORGANISATIONI mitt arbete tar jag fasta på kända framgångsfaktorer och hjälper dig att tillämpa dem på din verksamhet. Det handlar om att få hela organisationen att arbeta mot gemensamma mål, få medarbetarna att leva upp till vad företaget står för och prestera på topp. Detta når man genom att fokusera på nedan områden.

Tydliga mål och visioner
För att en organisation ska vara lönsam och göra succé behövs tydliga mål och visioner. Visionen bygger på den kärna som alla företag har. Den som bestämmer varför företaget existerar, vad som är nyttan, det unika med just oss. I kärnan ligger företagets identitet och därifrån kan också formulera hur man vill att företaget ska utvecklas framöver. En stark vision ger ett starkt varumärke, som leder till nya lönsamma affärer.

Sätt fokus på det agila ledarskapet
Att utveckla en organisation handlar mycket om ledarskap. I mitt arbete med ledarskap fokuserar jag på det agila ledarskapet, som handlar om anpassningsförmåga och att fatta rätt beslut i specifika situationer. Detta gör man genom att tolka sin omvärld, dra slutsatser och bestämma vad som är viktigast just nu. En agil organisation bottnar i god kunskap om företaget, dess värderingar, strategier, processer och kommunikation. I ledarskapet betonas god självkännedom och reflektionsförmåga.

För att hitta motivation inom organisationen

 • Förstudie för att se vad som finns i organisationen
 • Arbeta aktivt med mål och visioner
 • Fokusera på ledarskap

Olika beteenden i olika arbetsgrupper

Publicerad: 20 februari, 2015 av Cajsa Fredlund |

FÖRELÄSNINGARJag har arbetat med människors utveckling i över 20 år, både enskilt och i grupper. Med chefer och medarbetare. Med kvinnor och män. Med andra kulturer. Jag har samlat på mig en hel del erfarenheter och historier att lära något av.

I mina föreläsningar delar jag, på ett lättsamt och konkret sätt, med mig av det jag lärt om vad som sker när människor utvecklas som individer och hur de fungerar när de ska möta andra, prestera ihop och skapa långvariga relationer.

Mina kunder anlitar mig för kortare föreläsningar eller längre.

De ämnen jag håller föreläsningar om är:

 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Presentationsteknik
 • Hur utvecklar jag mångkulturella och effektiva grupper
 • Hur når du dina mål
 • Kvinnlig – Manlig kommunikation (och ledarskap)
 • Mental motivation
 • Interkulturell kommunikation

Så får du en vinnande laguppställning

Publicerad: 19 februari, 2015 av Cajsa Fredlund |

IdrottspsykologiEn väg till framgång för företag kan vara att hämta kunskap utanför sin egen sfär. I mitt arbete kombinerar jag mina kunskaper från affärsvärlden med mitt kunnande inom idrottspsykologi. Jag har funnit att de gemensamma beröringspunkterna är många. Företag kan lära mycket av idrottsvärldens tankar och strategier kring grupper och ledarskap, liksom kring målsättning och prestation.

Förutom personligt intresse och därtill akademiska poäng i idrottspsykologi har jag arbetat en hel del med olika lag och spelare . Jag har coachat fotbollsspelare, friidrottare, tennis- och handbollsspelare. Bland annat anlitades jag som coach och föreläsare för ett skånskt ungdomslag som nådde till SM-slutspel.

Min metod är att arbeta med företag som jag arbetar med individuella idrottare. Jag fokuserar på hur man stärker sin prestation och når sina mål, jag hjälper till att analysera styrkor, svagheter, mentala hinder och gruppdynamik.

Distanscoaching – när du har tid

Publicerad: 18 februari, 2015 av Cajsa Fredlund |

DistanscoachingCoaching på distans är coaching som sker via telefon, mail eller med någon online-programvara, som till exempel Skype. Efter att ha jobbat länge i en global organisation är min erfarenhet att distanscoaching fungerar bra och är ett kraftfullt alternativ till personliga möten.

Du kan coachas när det passar dig oavsett vilken geografisk plats du befinner dig på. Dina avtalade coach-tider blir av utan avbrott även om du är på resande fot eller befinner dig på annan ort. Det finns även fördelar med webcoaching mot ett personligt möte. Coaching via mail ger tid för reflektion och eftertanke.

Jag erbjuder både regelbunden och tillfällig coaching på distans

Vid regelbunden webcoaching ingår ett första ”känna på möte” utan kostnad. Först därefter gör vi en plan för regelbundna samtal.

Tillfällig distanscoaching är ett bra komplement till en regelbunden coaching.

För all coaching följar jag ICF, International Coach federations etiska riktlinjer.

 

Information in English

Publicerad: 17 februari, 2015 av Cajsa Fredlund |

In EnglishWelcome to our information in English. It is divided into the following five categories: Organization, Values, Talks, Sports psychology and Distance coaching.

Successful organizations and motivated employees

ORGANIZATIONMy work involves taking known success factors and helping you to apply these in your business. It is a question of getting the entire organization to work towards the same goals and ensuring that employees not only measure up to what the company stands for, but also perform at peak levels. This is achieved by focusing on the areas set out below.

Clear goals and visions
For an organization to be profitable and successful, clear goals and visions are necessary. Visions are based on the core that each company has – the reason why the company exists, the benefit offered by the company, the uniqueness of the organization. A company’s identity is at its core. It is also from the core that the company’s future development can be formulated. A strong vision gives a strong brand. In its turn, this leads to new, profitable contracts.

Focus on agile leadership
Developing an organization is largely a question of leadership. In my leadership initiatives, I focus on agile leadership. The latter revolves around adaptability and making the right decisions in specific situations. This is done by interpreting the surrounding factors, drawing conclusions and determining what is important at the point of time in question.

An agile organization draws its agility from good knowledge of the company, its values, strategies and processes. To this must be added communication. As regards leadership, the emphasis is on good self-awareness and good analytical ability.

Finding motivation within the organization

 • A pilot study to discover what there is within the organization
 • Active work on goals and visions
 • Focus on leadership

Creating growth through participation and commitment

VALUESA company’s values are an important base for a successful organization. What the company offers, what it stands for and how it wants to be perceived – all these have to be made clear.

Successful organizations do not simply declare their values, they ARE their values. They work actively with communicating the company’s values and culture. They also provide training in these.

It is by working with an organization’s inherent company culture and values that many of the possible obstacles to success can be overcome. This work involves revealing wrongs that arise from inequality, inefficient meetings, conflicts, leadership problems and much else.

Culture initiatives center on both insight and action.

Through my work, I help your company to:

 • Identify and clarify its values.
 • Carry out activities that lead to values and company culture permeating everything and providing guidance in day-to-day work.

Different behaviors in different working groups

TALKSI have been involved with the development of human resources (both as individuals and as groups) for over 20 years. My experience covers white and blue collar workers, male and female employees, other cultures, etc. This and the case studies I have collected offer a wealth of lessons.

My talks are both “easy-going” and, at the same time, concrete. In them, I share the knowledge I have gained on, for example, what happens when people develop as individuals and how they behave when they are to meet other people, work together and create long-term relationships.

My customers engage me for both short and long talks. I give talks on:

 • Leadership.
 • Communication.
 • Conflict management.
 • Presentation techniques.
 • How to develop multicultural and efficient groups.
 • How to achieve your goals.
 • Female and male communication/leadership.
 • Mental motivation.
 • Intercultural communication.

How to build a winning team

SPORTS PSYCHOLOGYOne way for a company to achieve success may be to import knowledge from outside its own sphere. In my work, I combine my knowledge of the business world with my know-how from sports psychology. I have found that there are many points of contact between the two worlds. Companies can learn much from the sports world’s thoughts and strategies in respect of groups, leadership, goals and performance.

In addition to my academic accolades and personal interest in sports psychology, I have also done a great deal of work with various teams and players. I have coached athletes and players from the worlds of football, tennis and handball. One particular role was as coach and motivational speaker for a regional youth team that reached the finals of the Swedish championships.

My method is to work with companies in the same way that I work with individual athletes. I focus on how to strengthen performance and reach goals. One element in this is helping to analyze strengths, weaknesses, mental obstacles and group dynamics.

Coaching on your terms

DISTANCE COACHINGDistance coaching is coaching that takes place via telephone, email or an online application such as Skype. My long experience in a global organization has shown me that distance coaching works well and is an effective alternative to personal meetings.

You can receive coaching when it suits you, no matter where you happen to be. Your agreed coaching sessions take place without interruption even if you are travelling or are not at your usual base. Furthermore, web coaching can have some advantages over personal meetings. Coaching by email gives time for reflection and consideration.

I offer both regular and “occasional” distance coaching.

Regular web coaching includes a first try-it-out session. This is free. It is only after this session that we draw up a plan for regular discussions.

Occasional distance coaching is a good complement to regular coaching.

In all coaching, I adhere to the International Coach Federation’s ethical guidelines.